گاهی آدم تنها اندازه یک پشت ناخن درد دارد

اما

به اندازه وسعت دنیا اندوه!