چقدر سخته باز سازی یه خونه ای که یه روزی با دستای خودت خرابش کردی!!