دیروز: حوصله ام از زندگی سر رفته

امروز: زندگیم از  سر خستگی در رفته

فردا: خستگیم از لب زندگی سر رفته