جغرافیای وجودت را در تاریخ قلبم ضرب می کنم

حاصل صفر می شود

نمی دانم کشور وجود تو اشغال شده

یا

قلب من به تاراج رفته است!!