میان تمام خاطرات خوب و بد با تو پیچ و تاب می خورم

چقدر بزرگ شده اند کسانی که حقیر بوده اند

و چقدر حقیر شده ایم ما که بزرگ بوده ایم

اشک.............