همه آدم لیاقت جمله " دوستت دارم" را دارند.

مساله اینست که بسیاری جنبه شنیدنش را ندارند.