امان از تنگ بلوری دلم که اسیر اسارت ماهی ها شده است!!!!!!!!!!!