دل

همانند قایق بی پارویی است که

یا تو را در دریای متلاطم روزگار

به ساحل مقصود می رساند

و یا

در قعر ابدیت فرو می برد.