احساس بدبختی، چیزی نیست که با لقمه ای نان و پنیر التیام یابد.