با جسمی ناتوان

روحی آزرده

قلبی شکسته

 و دستانی خالی

روی به سوی تو آورده ام .............