دلم برایت تنگ شده است حیف که تو از جنس دوست داشته شدن نیستی!

آدم موقتی!