هیچکس نمی تواند خاطره ات را از من بگیرد

خاطره!

و خاطرت را!

مگر خدا!!!