این بار هم خدا بهانه کرد

بهانه ای که هنوز کشف نکرده ام

شاید خود من باشد.