تمام بهانه های خدا را از او می گیرم

می خواهم بدانم دیگر به چه بهانه ای

می گویند :خدا بهانه نمی خواهد

.......................

من پر رو ترم یا تو؟