گاهی هیچ چیز تو را خوشحال نمی کند

گاهی هر چه بیشتر تلاش می کنی کمتر نتیجه می گیری

گاهی هر چه گریه می کنی بیشتر دلگیر می شوی

گاهی هیچ روزنه امیدی نداری و تمام راه ها را بارها طی کرده ای