و آیا بازگشتی هست؟

هیچ کس نمی داند.

و اشک.........