دیگه خرید هیچ چیز خوشحالم نمی کنه.......

حتی عصبی و پشیمون هم میشم!