مثل کسی که داره می میره رفتار کن.

نا امید نشو.

از زندگیت نهایت لذت و ببر.