چقدر امروز حوصله هیچ کسو ندارم

چقدر خوشحالم که امروز هیچ کسی در کار نیست

کسی که بخوام خودمو براش لوس کنم یا منتظر لوس بازیاش باشم

چقدر خوب که ولنتاینی در کار نیست