حوصله ام از زندگی سر رفته است ............

به قول دوستم:هاچیپو ووووووووووووو