مدتی است در تقویم سال گذشته رخداد های امسال را می نویسم ....