جاذبه های توریستی ام را به حداقل رسانده ام.

باشد که توقفگاه موقت هیچ مسافری نگردد.!!!!!!!!!!