یکی از بزرگترین سرگرمی های لذت بخش که توش هیچ صحنه سازی نیست:

من

بابا

جدول