کافرها بسم الله نمی گویند، پس کارهایشان را چگونه موفق می شوند

کافرها صدقه نمی دهند پس چطور از حوادث و بلایا در امان می مانند

کافرها چیزی از آیه الکرسی نمی دانند پس باید آسیب پذیر ترین آدم ها باشند...