دیشب  اخبار ساعت 21 (مجله خبری ) خوبی داشتیم ، بدین شرح :

 

نرخ 5 سانتی و 10 سانتی خالص و نا خالص (کم فروشی ) اعلام شد.

از خریداران محترم تقاضا می شود ، در صورت دیدن تفاوت فاحش بین قیمت داده شده و نرخ بازار ما را جهت بیرون آوردن از نا آگاهی و مسوولین را جهت تعدیل قیمت ها مطلع سازند.

 

همچنین  طی مصاحبه ای با تهیه کننده سریال تلوزیونی ارث بابام ، گزارشگر به خاطر به کار بردن کلماتی مثل  خفه شو این این سریال را مورد انتقاد قرار داد.

 

در گزارش بعدی که محتوای آن مصاحبه با افغانی هایی بود که به سرقت و هتک حرمت به یک دختر دست زده بودند ، گزارشگر بعدی پرسید :

نیروی انتظامی به شما که شناسنامه ندارید گیر نمی داد ؟

 

ببخشید! گیر یعنی چی اونوقت؟؟؟؟؟؟