پاییز 90 - رحیمی

سفر به کیش، ازون سفرهایی بود که فکر نمی کردم به این زودی ها بتونم برم

ساحل آرامش بخشش و هیچ وقت فراموش نمی کنم.

حیف که کم خیلی کوتاه بود.

مطمئنم خیلی زود واسه ایستادن لب ساحل ، دستها رو باز کردن، به دور دستها نگاه کردن  و باد خوردن دلم تنگ میشه