دلم یه حس تازه نسبت به زندگی می خواد

نو

تازه

جدید

چقدر این سه واژه در معنی متفاوتند............