هر کس رابطه خود با خدا را درست کند ،‌خدا رابطه او با مردم را درست می کند

و هر کس باطن خود را نيکو می سازد ،‌ خداوند ظاهر او را هم نيکو می سازد

هر کس درون خود را اصلاح  کند ،‌خداوند بيرون او را نيکو می سازد

و هر کس برای آخرتش کار کند ،‌ خداوند دنيای او را بی نياز می سازد.

همون کتاب

بعد از اينها پیش خودم فکر کردم ،‌ما چقدر زياد اين جمله رو می شنويم :

آدم بايد دلش پاک باشه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

پس شنونده بايد عاقل باشه.

 

عيد مبارک