به یادت که هیچ وقت یادت ندارم ، خرما پخش می کنم و عود می سوزانم

به یادت که در یادم نگنجد فاتحه می خوانم و غم می بارم

باشد که مرحمی باشد برای باقی ماندگانی که نمی دانند ، من هستم