دوباره رسیدم به روزهایی که حتی حوصله خودم رو هم ندارم

تو این روزهاست که آدم ها بیشتر بهم گیر میدن

و همه چیز غم انگیز تر از واقعیتشه

تو رو خدا دست از سرم وردارین

فکر کنین که مردم

فکر کنین که اصلا نبودم

یا بودنم ، رویایی بیشتر نبوده

فقط اگر دلتون آرام می گیره ، گاه گاهی فاتحه ای برام بخونین، "فراموش شدن رو دوست ندارم"

دلم می خواد فقط شب به صبح برسه اما طولانی

و صبح ، شب بشه به قدر کافی کوتاه

فکر نکنم به هیچ چی ، آرام باشم تا میشه

فردا شه ، تموم شه ،روزهایی که تو نمیآی ....