از همه قیل و قال روزهای تو

و افکار و تصاویر منجمدم

آن ، آشغال های مکرر ذهنم

پناه می برم

پناه می برم به سکوت عصر عاشورا

آنجا که خسته دل همگان در خانه هاشان می چپند

مدد می جویم از بادی که خاک مرگ می پاشاند

تا شام غریبان معنا بگیرد