گاهی مشکلات اونقدر بزرگ و پیچیده به نظر میاد ، که حلش جز با ظهور منجی ممکن نیست!!!

....................

زمانی افتخارم این بود اشتباهاتم کم است ، انگشت شمار

اگرچه آن اشتباهات کم و بزرگ بود

وقتی فکر آدم مشغول باشد ، وقتی تمرکز نداشته باشی ، وقتی حس خوب بودن در تو نجوشد ، اطرافت را زیبا نبینی ، اشتباهاتت زیاد می شود ، ناشمار ، هر چند کوچک که غم کمتر از اشتباهات کم و برجسته ندارد!