اگه می تونستم فرياد می زدم : زندگی داره مياد . هووووووووووراااااااا 

اما اين بار فکر کنم هر دومون بدونيم ،‌چه جوری دفتر خاطراتمونو بنويسيم.