خداوند یک شبه می تونه همه آرزوهای یه عمر آدمو برآورده کنه!

        غروب خلیج فارس