چرا کسی تعریف جدیدی از این مفاهیم ارائه نمی دهد تا به نگرش درست تری دست یابم؟

هوس،عشق،زندگی مشترک،تجرد، تعهد،صمیمیت،مسوولیت،رفاقت،ارتباط،گناه،توبه ... من ، تو،آنها....