احساس می کنم بعد از چند ماه این روزا روزای خوبین ، راکد بودن ، تنبلیو رخوت و کسالت داره تموم میشه.تازگیا خبرای خوشی بهم رسیده ، چقدر منتظرشون بودم .

ای خدا تا عمر دارم ازت سپاسگزارم.