امشب 29 ساله میشم

نمی دونم کودک درونم چند سالشه ... شاید 4 یا 5  ، هیچ کس ازش خبر نداره

 چند ساله که پدر شدم

و بالغی که روزها وشبها دست از سرم بر نمیداره کی بالغ شد؟

دوستی میگه باید باغبان دل ، زمین را خوب آبیاری کنه ، نور بده ، از هوای پاک دریغش نکنه ، حرص کنه ، از غذا واسش کم نذاره،تا پر شه از گلهای ...

تا برسه روزی که بشه زیر سایه اش نشست و از عطرش ، میوه وجودش لذت برد

پشت سر و نگاه کرد و طلایی دید .روبرو نگاه کرد و سفید دید ، بالای سرو نگاه کرد و بلند دید ...