مرا گلواژه ای است با تو

واژه  ای به کوچکی گل

گلی به مفهوم واژه