چرا منتظری که بهت بگم : دوستت دارم.

آخه اونقدری که بايد ،  دوستت ندارم.