اون موقع که بچه مدرسه اي بودم ، نام (هليا)زياد رواج نداشت ، لا اقل بين کسايي که من باهاشون رفت و آمد داشتم که اينطور بود.
هر کي اين نامو مي ديد مي گفت :چه جوري خونده ميشه ؟هر کي که مي شنيد مي گفت :چه جوري نوشته مي شه ؟
بعد هم معنيشو مي پرسيدن.من هم سرمو مينداختم پايينو مي گفتم :نمي دونم.هنوزم نمي دونم.
آخرين باري که همه بسيج شدن ، تا هر کي به هر زبوني که آشناست معنيش کنه ، تنها زن دائي عزيزم ، يه چيزيائي برام گفت که دقيقا سر در نياوردم.
اسمم ، دو جور عکس العمل ايجاد مي کرد ، يا طرف خوب يادش مي موند ، چون اسم تکي بود ، يا اصلا يادش نمي موند ، باز هم چون اسم تکي بود.
هر دو حالتش خوب نيست ، هم معروف بودن بده ، هم گمنام بودن.....
ولي دوستام ، بخصوص بر و بچه هاي دوره راهنمائي عاشقش بودن ،مي گفتن : شيکه ، با کلاسه....چه بابا و مامان باحالي داري تو! فقط در اين مواقع خيلي خوشحال مي شدم .
از اسماي خودشون شاکي بودن ، به همين خاطر اسماي شناسنامه ايو گذاشته بودن کنار و هر چي که دوست داشتن صداشون مي کرديم.
واقعيت اين بود که در دوران بچگي ،من هم از وضعيتي که داشتم خسته بودم ، دوست داشتم يه اسم عادي داشته باشم ، يه جورائي تابلو بود ديگه.
با هر کي آشنا مي شدم مي گفت :اسمت به قيافت مي خوره ولي به تيپت نمي خوره(يعني مثل خودت خوشکله ولي مذهبي نيست )،مامانم هم به خاطر اسمي که روم گذاشته بود وجدان درد مي گرفت..
يکي نبود بهشون بگه :آخه شما که معنيشو نمي دونستين ، چه جوري مي گفتين مذهبي نيست ؟
منم بچه بودم ديگه ، حالم گرفته مي شد.
يه وقتائي آرزو مي کردم اي کاش اسمم يه چيز ديگه بود .بخصوص وقتي تو مدرسه بچه هائي که اسمشون زهرا و زينب و فاطمه بود سر اعياد تولد حضرت زينب و حضرت فاطمه ، تشويق مي شدن و جايزه مي گرفتن.
بچه بودما!چه کودکانه فکر مي کردم.....
خدا مي دونه ، اونا اصلا دوست داشتن به خاطر اسمشون کسي براشون کف بزنه؟
مطمئنا همون لحظه خوشحال مي شدن ، ولي خوب بعدشو نمي دونم.
شايد بعدش هم خوشحال مي موندن .و به اسمشون افتخار مي کردن.
شايد هم يه وبلاگ ساختنو اينو توش نوشتن:
اه...بدترين خاطراتم از اسمم ، مربوط ميشه به وقتي که به خاطر اسمي که دوستش نداشتم و چند نفر ديگه نهايت بي سليقگيو به خرج داده بودن و انتخابش کرده بودن ، تشويق مي شدم.
اين مادر پدرها يه خورده به خودشون زحمت نمي دن و فکر کنن ، اسم بجشونو چي بذارن.......

حالا بالاخره چي شد ؟
هر کي مي تونه کمک کنه بگه ، معني اسم من چيه ؟با منبع معتبر باشه لطفا.يه دنيا ممنون ميشم.
دوستاي صميمي که بقيه داستان واقعي منو مي دونن، دندون به جيگر بگيرن و بقيشو لو ندن تا وقتي که با همه صميمي شدم باقيشو تعريف کنم.
ادامه دارد.........