يه سوسک خودشو تو آينه می بينه  جيغ ميزنه ميگه : سوسک ، سوسک