یاد گرفتم خانم ک با همه مزخرف بودنش ، دهنش چفت و بست داره ، برعکس خیلیای دیگه

یاد گرفتم ، با همه اینکه هوای رئیسو می خواستم داشته باشم ، اشتباه عمل کردم

یاد گرفتم ، بعضیا لیاقت کوچک ترین محبتو ندارن ،

هیچ لازم نیست ثابت کنم در کجاها به یادشون بوده ام یا واسشون دعا کردم  یا بخوام به خاطر تشکر و تلافی ، مسایل خصوصیمو بگم

بعضی ها با همه لبخندشون چشم دیدن خوشی های آدمو ندارن