دیگر به چه قوتی به چه امیدی خوب شوم

اینست بهانه ای برای همه بد شدنم

اگر می خواستی خوب بمانم ....