این روزها چقدر به یادت هستم

این روزها و روز های پیش

نفرین بر تو گه زندگیم را به گند کشاندی

به کثافت

به ضلالت

به نجاست

نفرین بر تو ...........