دوباره باز گشتم

این بار هم بی تو ...

نمی دانم چقدر خودم را جا گذاشته ام، چقدر با خود توشه برای روزهای دوری همسفر کرده ام ...

اما می دانم که برای اولین بار نمی خواستم برگردم، بعد از این همه سال... اما بازگشتم