خداوند من احتیاج ندارد من کار خوبی انجام دهم تا تلافی کند

من احتیاج ندارم به او باج دهم تا یک روز به دادم برسد

اگر بخواهد می بخشد ، اگر بخواهد انتقام می گیرد

نه برای بخشیدن و نه برای عذاب دادن ، احتیاج به اعمال من ندارد

.......

خداوند دیگران با وعده هایش به آنها انگیزه می دهد ..........

خدای کدامیک از ما بزرگتر است؟