گاهی نگفتن یه حرف بیشتر از گفتن و عواقبش ، آزارمون میده ... باید بگیم پای عواقب ش بایستیم ....