عزيزان ، من تا جائيکه بشه بهتون سر می زنم ، اما چون به تازگی کامم دچار مشکل شده ، نت مثل گذشته در دسترسم نيست .بنابراين کمتر می تونم براتون کامنت بذارم.و  با فاصله بيشتری نسبت به گذشته آپ می کنم.......

اگر در برادرت سه صفت ديدی به او اميدوار باش : حيا ، امانت ، راستی

اگر اين صفات را نداشت به او اميد نبند.

کتاب قبلی