بدون ترس از اینکه روزی تنها بمانید عشق بورزید

عشق نورزید به خاطر انکه دور باشید از ترس تنها ماندن ، از تنها ماندن

آنقدر قوی باشید که نه به خاطر ترس از تنها ماندن ، بلکه به خاطر خود ارزش عشق ، عشق بورزید

آنقدر قوی باشید که ترسی از تنها ماندن در روابط شما داخل نشود

آن وقت اگر چه می توانید دیگران را تنها بگذارید ، اما بمانید و عشق بورزید، منتی هم برای ماندنتان نگذارید

آنقدر دیگران را لبریز از عشق نکنید که آنها بترسند از روزی که تنها بمانند

آنقدر دیگران را لبریز از عشق نکنید که آنها لبریز شوند ، سر ریز شوند و عشق شما را پس بزنند ، همیشه جائی برای آینده و هدیه عشق بیشتر باقی بگذارید.

آنطور عشق نورزید که دیگران در دو دلی و شک نسبت به شما باشند ، دیگران باید بدانند در کجای قلب شما جای دارند ، نه مردد از عشق شما باشند و نه مایوس و نه مغرور

آنها باید فقط مطمئن باشند ، و احساس ایمنی کنند....