هیچوقت خودتو از کسی نگیر ، شاید تو اخرین کس اون شخص باشی ، آخرین امید..

وقتی کسی کسی بهت التماس دعا میگه ، بهش لبخند بزن و نور امیدو با چشمات بهش منتقل کن ، شاید تو تنها کسی باشی که می تونه واسش دعا کنه ، شاید تو تنها کسی باشی که می تونه بهت بگه التماس دعا ...